محیط سروری

ابونتو چیست؟
apt
repository
تغییر پسورد کاربران لینوکس سرور