ویندوز سرور

docker on ubuntu 14.04
ssh به کمک putty